Polityka prywatności

 1. Wstęp. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby zainteresowane ofertą najmu w ramach interakcji z naszą firmą.
 2. Administrator danych. Administrator Danych Osobowych (ADO) to Ideal Idea JDA Investment Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00844 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej 1231091150
 3. Cel gromadzenia danych. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu:
  – przedstawienia zainteresowanym szczegółowych informacji dotyczących ofert najmu,
  – negocjacji warunków najmu,
  – zawarcia umowy najmu.
 4. Zakres gromadzonych danych. Gromadzimy jedynie dane niezbędne do powyższych celów, takie jak:
  – imię i nazwisko,
  – numer kontaktowy,
  – adres e-mail,
  – firma reprezentowana przez zainteresowanego.
 5. Podstawa prawna przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  – zgoda osoby, której dane dotyczą,
  – konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w zakresie zarządzania nieruchomościami, prawnym oraz księgowym, zawsze w celu realizacji umowy najmu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  – dostępu do swoich danych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia sprzeciwu,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Zabezpieczenia danych. Implementujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
 10. Skargi i zażalenia. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontakt@idealidea.com.pl. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Zmiany w polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, które będą publikowane na naszej stronie internetowej.